www.CITERA .cz

Výroční zpráva o činnosti a provozování stálé expozice

„Citera v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ v roce 2003

      Provoz expozice byl tento rok zaměřen na zavedení své funkce v městě Ostravě, resp. v Moravskoslezském regionu. Smyslem nebyla prudká expanze návštěvnosti, ale stabilizace provozu i samotné expozice. To se za daných podmínek podařilo velmi dobře naplnit.

       Především byl získán pro r.2003 grant od magistrátu města Ostravy na provozování stálé expozice ve výši 155.000,-Kč. Tento grant umožnil zásadním způsobem provoz stálé expozice. Bohužel z něj nebylo možno hradit náklady na průvodcovské služby, čímž by bylo možno rozšířit návštěvní dobu. Tato činnost tedy byla provozována bezúplatně a v omezené míře (pro příští rok bude nutné nalézt schůdné řešení).

       Pro zavedení funkce expozice byla sjednána její pravidelná inzerce v měsíčním kulturním informačním zpravodaji města Ostravy „Program“ a ta výrazně přispěla a přispívá k její vyšší návštěvnosti (viz příl. č.1). Expozice se stala faktickou třetí muzejní institucí v Ostravě.

       Byla navázána mezinárodní spolupráce s obdobným zařízením ve Švýcarsku „Schweizer Zither Kultur Zenter“, které se nachází nedaleko Bernu v údolí Emmental. Obdobná spolupráce byla navázána s muzeem hudebních nástrojů v Sankt Peterburgu a další obdobná spolupráce probíhá i s Musikinstrumenten Museum v Markneukirchenu. Spolupráce zatím spočívá ve vzájemné informovanosti, výměně dokumentů a ve zprostředkování propagačních materiálů.

       Dále byla navázána spolupráce s Washington historical society (USA), která rovněž spočívá ve výměně oboustranně obohacujícího dokumentačního materiálu (viz příloha č.2).

      Muzeum samozřejmě spolupracuje také se zavedenými ostravskými muzei, tj. s ostravským muzeem a s Hornickým muzeem. Výsledkem našeho přístupu bylo např. obstarání koncertního vystoupení citeristy Michala Müllera při vernisáži skleněných plastik v květnu t.r. v Ostravském muzeu a při vystavení Landecké Venuše v Hornickém muzeu (konference o Landecké Venuši).

      Byl vydán nový propagační leták, který uvádí, že expozice je provozována s podporou města Ostravy (příl.č.3). Dále byla zřízena internetová stránka www.citera.cz, kde lze i v zahraničních jazykových mutacích nalézt informace o expozici a muzeu. Právě díky tomu se na muzeum pravidelně obrací mnoho domácích i zahraničních zájemců o nejrůznější informace a pomoc, která je jim pak námi bezúplatně poskytována.

      Protože vstupné je dobrovolné, odhadujeme počet návštěvníků za období 1 až 10/03 na 300 až 500 osob. Skoro 150 z nich zanechalo svůj odkaz v pamětní návštěvnické knize. Od vedoucí mezikulturního oddělení agentury AFC jsme obdrželi písemné poděkování (viz příl.č.4). Mezi návštěvníky byli mnozí ze zahraničí a to nejen z Evropy (Německa, Slovinska, Rakouska a Polska), ale i z Venezuely, Ecuadoru a USA. Z tohoto hlediska lze považovat zahraniční ohlas našeho muzea za velice dobrý.

      Informace o zřízerní a provozu muzea byla letos uveřejněna v těchto zahraničních časopisech: Saitenspiel (Mnichov), Zithernewsletter (Chicago), Slovinski citrar (Velenje) a Zither Nachrichten (Innsbruck) (viz příloha č.5 -10). V domácím tisku bylo publikováno také dostatek informací a to jak na regionální, tak i celostátní úrovni (viz příl.č.11-15). Během léta byl odvysílán o expozici rozhlasový pořad na stanici Vltava a televizní reportáž na stanici ČT l/2.

      U příležitosti vernisáže nově zrekonstruovaných prostor lékárny U zlaté koruny (na Masarykově nám.) dne 22.9.2003 zprostředkovalo muzeum vystoupení M. Müllera a následně pak poskytlo i volnou prohlídku stálé expozice pro všechny hosty vernisáže.

      Z hlediska technické stránky provozu byla zajištěna úprava koncového telefonního zařízení tak, aby samostatná telefonní linka mohla umožňovat trvalé napojení elektronického zabezpečovacího zařízení na pult bezpečnostní agentury ABAS. Zabezpečení sbírek tak lze považovat za dobře zajištěné. U pojišťovny Generalli bylo sjednáno pojištění sbírky, resp. všech vystavených předmětů.